ที่มาของ วธอ.
 

ปัจจุบันสถานการณ์ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและยากจะคาดเดาดังนั้น
ผู้บริหารองค์กรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม
จึงจำเป็นต้องมีความรู้ในศาสตร์หลากหลายแขนงซึ่งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

พัฒนาผู้นำด้าน การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

และการลงทุนทั้งในหน่วยงานของ ภาครัฐและภาคเอกชน

พัฒนาหลักสูตรระดับสูงอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน

ประสานความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม

รวมทั้งเครือข่ายภาคเอกชน เพื่อการดังกล่าว

จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนา วิชาการสำหรับผู้บริหารระดับสูง

เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

เกี่ยวกับเรา

พันธกิจ

“มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจ และอุตสาหกรรม”จึงได้จัดตั้ง “สถาบันวิทยา การธุรกิจและอุตสาหกรรม” (วธอ./IBID)

เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยการจัดทำ หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนา ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน

 
ข่าวสาร วธอ.